Norsk lovforslag om skattemessig fradrag for avsetninger

Finansdepartementet har fremmet forslag om endring i skattelovens § 8-5 om skattemessig fradrag for forsikringstekniske avsetninger. Forslaget møter motstand fra ulike aktører i næringen, som påpeker betydelige negative konsekvenser og mangelfull utredning av disse.

Forslaget kommer som en følge av gjennomføringen av Solvens II-regelverket i norsk rett gjennom den nye finansforetaksloven. Cefor har i sin høringsuttalelse gått imot lovforslaget, og inviterer til nærmere dialog om regler i skattelovgivningen som støtter opp om konkurranseevnen til norske sjøforsikringsselskaper og gjensidige foreninger.

Finansdepartementets høringsside
Høringsuttalelse fra Cefor 2. juli 2015