Norsk finansskatt fra 2017

A new tax on financial institutions in Norway was proposed today. The new tax will impair the competitiveness of the Norwegian marine insurance market against competition abroad.

Finansskatten vil gjøre det dyrere for finansnæringen å ha ansatte siden den innføres som en ekstra avgift på lønn. Samtidig får ikke næringen ta del i den reduserte selskapsskatten. Regjeringen erkjenner selv at en finansskatt på lønn og overskudd vil være en konkurranseulempe for norske finansvirksomheter. Dette rammer i særlig grad sjøforsikring, som er en internasjonal og svært konkurranseutsatt næring der norske selskaper vil få svekket sin konkurranseposisjon sett opp mot tilsvarende aktører i andre land.

Finansskatten som foreslås innført kommer som resultat av et tidligere stortingsvedtak. For å sikre at skatten lar seg gjennomføre allerede fra 2017, har Regjeringen foreslått følgende utforming:

  • 5 % skatt på lønn
    Skattegrunnlaget vil være det samme som avgiftsgrunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift, og fradragsberettiget
  • Overskudd skattlegges med samme sats som i 2016; dvs 25%
    Finansnæringen vil dermed ikke bli omfattet av den foreslåtte nedgangen i skattesats på alminnelig inntekt til 24% i 2017. 

Prop. 1 LS (2016-2017) Skatter, avgifter og toll 2017

Høringsnotat Cefor 13. oktober 2016

Finanskomiteens innstilling