Forslag om oppheving av dispasjørordningen

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i en ny høring å oppheve dispasjørordningen i Norge.

I høringsnotatet som ble fremlagt 19. oktober 2018 henvises det til endringene i Danmark, der ordningen med offentlig oppnevnte dispasjører ble avskaffet ved lov 1. juni 2015. Departementet begrunner blant annet forslaget med at det vil være en fordel med nordisk rettsenighet på dette området.

Videre vises det til at det finnes andre måter for partene å sikre at personen som skal foreta oppgjør etter felleshavari har de rette faglige kvalifikasjoner. Dersom forskriften skal videreføres, må kravene uansett endres hva gjelder utdanning og praksis.

Høringsfristen er 1. februar 2019.