Forskrift Solvens II trer i kraft

Finansdepartementet i Norge fastsatte 29. oktober i år endringer i Solvens II-forskriften for å gjennomføre nærmere EØS-regler om solvenskrav for forsikringsforetak.

Reglene er materielt sett gjennomført i norsk rett fra før, og dagens ikrafttredelse innebærer derfor bare tekniske tilpasninger av regelverket.

Les forskriften her.