Definisjon store risikoer

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag om definisjon av store risikoer i den norske forsikringsavtaleforskriften på høring.

Forslaget innebærer en nærmere klargjøring av kravet for forsikringsklasse 6 og 12 (definert i vedlegg I til Solvens II-direktivet) som gjelder henholdsvis "skade på eller tap av havgående fartøy og fartøy på innsjø, elv eller kanal" og "ansvar forårsaket ved bruk av havgående fartøy og fartøy på innsjø, elv eller kanal (herunder førers ansvar)". En slik klargjøring har vært etterlyst av Cefor da det har betydning for adgangen til å fravike en rekke bestemmelser i forsikringsavtaleloven, herunder de fleste av bestemmelsene vedrørende forsikringsdistribusjon.

Departementet antar at det i fravær av en uttrykkelig regulering mht størrelse må innfortolkes et krav om at fartøyet er av en viss størrelse for å falle inn under begrepet "store risikoer". Det tas utgangspunkt i at fartøy under registreringspliktig størrelse etter sjøloven §11 ikke vil være omfattet. Samtidig kan EU-rettslige kilder kunne komme til å anse at også større fartøy faller utenfor definisjonen, og det foreslås derfor ingen særnorsk grense for dette.

I stedet foreslår departementet et generelt vilkår om at risikoen må være tilknyttet næringsvirksomhet for å falle inn under begrepet "store risikoer".

Høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet 24. juni 2022

Høringsfristen er satt til 15. september 2022.