Begrensningsfondet - endring i fordeling

Nærings- og fiskeridepartementet i Norge har sendt forslag om endringer i sjølovens regler om fordeling av begrensingsfondet på høring.

Forslaget kommer som en konsekvens av en Høysterettsdom om fordeling av begrensningsfondet etter havariet av MV Full City i 2009 der rentekomponenten ble holdt utenfor dividendegrunnlaget til kreditorene.

Departementet mener på sin side at loven bør presiseres slik at det fremkommer klart at hele fondsbeløpet etter sjølovens §232 første ledd  kommer til fordeling blant fondets kravshavere, uavhengig av hvorvidt fordringene er rentebærende eller ikke.

Høringsnotat fra Nærings- og fiskeridepartementet 23. juni 2023

Høringsfristen er satt til 20. oktober 2023.