2022

8 December 2022

Nærings- og fiskeridepartement (Norway)

- Anmodning om innspill vedr. falsk registrering av skip og falske skipsregistre

- Innspill fra Cefor

15 december 2022

20 September 2022

Finanstilsynet (Norway):

- Høring - inflasjonsjustering av minstekrav til startkapital og løpende minstekapitalkrav for forsikringsforetak mv.

- Høringsnotat indeksjustering av beløp angitt i euro

10 October 2022

5 July 2022

Sjøfartsdirektoratet (Norway):
Høring - Forslag til endring i forskrift om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger

- Høringsuttalelse fra Cefor

6 October 2022

1 July 2022

Miljødirektoratet (Norway):
Høring - Forslag om endringer i forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall fra skip

15 August 2022

24 June 2022

Justis- og beredskapsdepartementet (Norway):
- Høring - Forslag til endring i forsikringsavtaleforskriften - definisjon av store risikoer

- Høringssvar fra Cefor, 15. september 2022

15 September 2022

25 May 2022

Norwegian Ministry of Justice and Public Security:
Høring - NOU 2022:1 Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder
- Høringsbrev
- NOU 2022:1, avgitt 23. februar 2022
- Høringssvar Cefor, 12. september 2022

15 September 2022

13 January 2022

Finanstilsynet (Norway):
Oppdatering av veileder til hvitvaskingsloven

Innspill fra Cefor

10 February 2022