Consultations

Public consultations, white papers and regulations from regulatory authorities, including Cefor comments where appropriate, are published here.

Cefor mainly addresses issues at an international level through the IUMI membership.

25 June 2019

Finansdepartementet (Sweden):
Skärpta årtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Prop. 2018/19: 150)

Enters into force 1 January 2020
21 June 2019

Nærings- og fiskeridepartementet (Norway):
Samhandling for betre sjøtryggleik (St.meld. 30 (2018-2019))

 
10 May 2019

Infrastrukturdepartementet (Sweden):
Lagrådsremiss - Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg

Enters into force on 15 November 2019
10 April 2019

Finansdepartemetet (Norway):
Forskrift om lovpålagte forsikringer mv. som er tegnet i britiske foretak og adgang til å yte forsikringstjenester mv. etter Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands (Storbritannia) uttreden fra Den europeiske union (EU)

Enters into force on 12 April 2019, in case of a "hard Brexit"
4 April 2019

Infrastrukturdepartementet (Sweden):
Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg

Enters into force 19 December 2019
4 March 2019

Norwegian Maritime Authority:
Høring - endring i forskrift om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger og forskrift om havnestatskontroll - sikkerhetssertifikat for passasjerskip i Norges territorialfarvann ved Svalbard

4 June 2019
31 January 2019

Justis- og beredskapsdepartementet (Norway):
Høring - ny forskrift om sertifikater for forsikring og annen sikkerhet etter sjøloven mv

Høringssvar Cefor

2 May 2019
15 January 2019

Danish Maritime Authority:
Order on the security of network and information systems of importance to the safety and navigation of ships

- Danish version

na