Consultations

Public consultations, white papers and regulations from regulatory authorities, including Cefor comments where appropriate, are published here.

Cefor mainly addresses issues at an international level through the IUMI membership.

23 December 2019

Samferdselsdepartementet (Norway):
Høringsnotat om etablering av lovhjemmel om avsavnsrente i forurensningsloven

Høringssvar Cefor, 7. februar 2020

14 February 2020
17 December 2019

Finansdepartementet (Norway):
Høring - endringer i hvitvaskingsregelverket - EUs femte hvitvaskingsdirektiv mv.

Høringssvar Cefor, 23. mars 2020

23 March 2020
14 October 2019

Finansdepartementet (Norway):
Endring i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak

Høringssvar Cefor, 6. desember 2019

9 December 2019
9 July 2019

Infrastrukturdepartementet (Sweden):
Remiss av Transportstyrelsens framställan om ändringar i Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och Sjötrafikförordningen (1986:300)

30 September 2019
2 July 2019

Olje og Energidepartementet (Norway):
Høring - Forslag til forskrift om fornybar energiproduksjon til havs; Forslag til opning av område etter havenergilova

Deadline 1 Nov 2019
28 June 2019

Finansdepartementet (Norway):
Nye regler om infrastrukturinvesteringer i Solvens II-forskriften

Enters into force 1 August 2019
21 June 2019

Nærings- og fiskeridepartementet (Norway):
Samhandling for betre sjøtryggleik (St.meld. 30 (2018-2019))

 
10 May 2019

Infrastrukturdepartementet (Sweden):
Lagrådsremiss - Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg

Enters into force on 15 November 2019
10 April 2019

Finansdepartemetet (Norway):
Forskrift om lovpålagte forsikringer mv. som er tegnet i britiske foretak og adgang til å yte forsikringstjenester mv. etter Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands (Storbritannia) uttreden fra Den europeiske union (EU)

Enters into force on 12 April 2019, in case of a "hard Brexit"
4 April 2019

Infrastrukturdepartementet (Sweden):
Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg

Enters into force 19 December 2019
4 March 2019

Norwegian Maritime Authority:
Høring - endring i forskrift om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger og forskrift om havnestatskontroll - sikkerhetssertifikat for passasjerskip i Norges territorialfarvann ved Svalbard

4 June 2019
31 January 2019

Justis- og beredskapsdepartementet (Norway):
Høring - ny forskrift om sertifikater for forsikring og annen sikkerhet etter sjøloven mv

Høringssvar Cefor

2 May 2019
15 January 2019

Danish Maritime Authority:
Order on the security of network and information systems of importance to the safety and navigation of ships

- Danish version

na