2018

     
24 April 2018

Finansdepartementet
En ny lag om försäkringsdistribution - Prop. 2017/18:216 (Sweden)

 
13 March 2018

Samferdselsdepartementet
Høring NOU 2018:4 Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov (Norway)

15 June 2018
6 March 2018

Finansdepartementet
Høring - utkast til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv (Norway)

6. juni 2018
16 February 2018

Finansdepartementet - Statsråd
Hvitvaskingsloven (Norway)

 
8 February 2018

Reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart
Lagrådsremiss (Sweden)

from 1 July 2018
7 February 2018

Endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak
Høringsforslag fra Finansdepartementet (Norway)

7 May 2018
31 January 2018

Banklovkommisjonens utredning nr. 31 om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren
Høring NOU 2018:3 (Norway)

2 May 2018

For further information, contact:

Helle Hammer
Phone: +47 23 08 65 57
E-mail: